Wypowiedzenie umowy OC

Właściciele samochodów osobowych są prawnie zobligowani do wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia OC. Obowiązuje ona przez 12 miesięcy i w tym czasie nie można z niej zrezygnować. Dopiero po upływie roku można wycofać z usług TU i podpisać nową umowę.

Kierowcy, którzy z różnych powodów planują dokonać zmiany firmy, powinni najpóźniej jeden dzień przed terminem wygaśnięcia umowy złożyć na piśmie wypowiedzenie umowy OC. W przeciwnym razie zostanie ona przedłużona na okres kolejnych 12 miesięcy. Z pewnością nie dojdzie do tego, jeżeli właściciel pojazdu nie opłacił całości składki za mijający rok.

By mieć pewność, że TU nie przedłuży trwającej polisy OC należy osobiście dostarczyć wniosek do siedziby firmy. Przy listownej wysyłce liczy się data dostarczenia wniosku do firmy, nie zaś data na stemplu pocztowym. Rezygnując z ubezpieczenia samochodu, kierowca powinien poprosić o zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia, które będzie niezbędne przy podpisywaniu kolejnej umowy. Jeżeli tego nie zrobi, powinien liczyć się z nadwyżką składki, zaś o obowiązujących go zniżkach będzie mógł zapomnieć.

W wypowiedzeniu umowy powinny znaleźć się najważniejsze informacje o właścicielu i pojeździe:

 • dane osobowe: imię i nazwisko,
 • adres i numer dowodu osobistego,
 • numer rejestracyjny pojazdu, jego marka i numer i seria trwającej polisy,
 • informacje o ustawie, na podstawie której umowa zostaje rozwiązana: Na podstawie Ustawy z dnia 22 maja 2003r. O ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczonym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, wypowiadam umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
 • Data, miejsce, podpis właściciela polisy.

W Internecie również można znaleźć wzór wypowiedzenia umowy OC.

Wypowiedzenie umowy OC

Towarzystwa Ubezpieczeniowego nie wybiera się raz na całe życie, jeżeli więc chcesz go zmienić, bo znalazłeś inne – tańsze nie powinno być z tym problemów. Wypowiedzieć umowę OC należy także wtedy, gdy zmienisz lub sprzedajesz auto.

Umowy ubezpieczenia komunikacyjnego OC są zawierane najczęściej na okres jednego roku. Po tym czasie można zmienić TU. By tego dokonać należy najpóźniej dzień przed końcem umowy złożyć pisemne wypowiedzenie. Każde opóźnienie będzie równoznaczne z przedłużeniem umowy na kolejne 12 miesięcy, a Towarzystwo będzie mogło zgodnie z prawem zażądać zapłaty za druga umowę.

By tego uniknąć należy do siedziby firmy dostarczyć druk wypowiedzenia umowy OC. Można również wysłać je listem poleconym, należy przy tym pamiętać, że liczy się termin dostarczenia druk, nie data jego nadania. Najczęściej firmy wymagają by zawierało ono:

 • pełną nazwę i adres TU,
 • tytuł „Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych”,
 • dane osobowe ubezpieczonego, numer rejestracyjny pojazdu, jego markę, numer i serię aktualnej polisy,
 • informacje o prawnych podstawach umowy,
 • informację co do daty i miejsca złożenia wypowiedzenia przez właściciela i współwłaściciela,
 • podpis.

Po złożeniu wypowiedzenia TU zobowiązane jest do wystawienia zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia. Powinny się tam znaleźć informacje o ilości bezwypadkowych lat jazdy oraz przysługujących zniżkach.

W przypadku sprzedaży pojazdu należy dostarczyć do biura ubezpieczeniowego kopię umowy kupna-sprzedaży samochodu, co będzie jednoznaczne ze zrzeknięciem się ubezpieczenia na sprzedany pojazd. Jeżeli nowy właściciel będzie chciał zmienić ubezpieczyciela, to poprzedni powinien podliczyć składki i zwrócić te za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Nowy nabywca pojazdu ma 30 dni, licząc od daty zakupu, na wypowiedzenie umowy. W przeciwnym razie zostanie ona automatycznie przedłużona.