OC w życiu prywatnym


OC 1
Kiedy słyszymy hasło OC prawie natychmiast kojarzymy je z samochodami. Skojarzenie nie jest przypadkowe, ponieważ w polskim (i nie tylko) ustawodawstwie „ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu” jest jednym z ubezpieczeń obowiązkowych. Inne obowiązkowe ubezpieczenia OC dotyczą osób wykonujących konkretne, wymienione w ustawach, zawody, dla przykładu: architekt, radca prawny, adwokat, notariusz, doradca podatkowy, zarządca nieruchomości. Jednak oprócz obowiązkowych, istnieją również i dobrowolne ubezpieczenia OC.

Nie ponoś finansowych konsekwencji

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym jest rodzajem ubezpieczenia majątkowego. Posiadanie polisy OC w życiu prywatnym, to sposób na to, by nie odpowiadać finansowo za szkody wyrządzone osobie trzeciej. Polisy najczęściej obejmują wydarzenia życia codziennego, które związane mogą być czy to z używaniem nieruchomości (np. zalanie mieszkania sąsiada mieszkającego poda nami), używaniem ruchomości (np. urządzeń gospodarstwa domowego), opieką nad dziećmi, posiadaniem niektórych zwierząt, uprawianiem sportu (ale tylko amatorsko), jazdą na rowerze. Jeśli w związku z powyższymi dojedzie do sytuacji, w której osoba trzecia poniesie szkodę, niezależnie czy jest to szkoda osobowa czy rzeczowa, odpowiedzialność majątkowa przechodzi na zakład ubezpieczeń. Jak sama nazwa wskazuje, ubezpieczeniem objęte są czynności życia prywatnego, a więc a contrario omawiana polisa nie obejmie szkód powstałych w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej czy wykonywaniem zawodu, odbywaniu służby, sprawowaniem różnych funkcji oraz wyczynowym uprawianiem sportu. Można także zdecydować, czy chcemy być chronieni na obszarze RP czy też w innych państwach.

OC 2Szerszy zakres podmiotowy ubezpieczenia

Kwestią, na którą szczególnie warto zwrócić uwagę, jest fakt, że polisy OC w życiu prywatnym najczęściej obejmują swoją ochroną nie tylko ubezpieczonego, ale także inne osoby, np. osoby bliskie pozostające z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym oraz osoby, za które ubezpieczony jest odpowiedzialny i które znajdują się pod jego opieką, czyli dzieci, osoby starsze, chore oraz niektóre zwierzęta. Polisa może obejmować także swym zakresem osoby pomagające ubezpieczonemu w czynnościach życia codziennego, czyli np. pomoc domową, opiekunkę do dzieci czy ogrodnika.

Jakie korzyści?

Wielu zdarzeń w życiu nie da się przewidzieć, przykładem niech będzie pęknięcie rury i zalanie mieszkania sąsiada poniżej. Niezależnie od faktu czy doszło do tego zdarzenia umyślnie czy też nie, posiadacz mieszkania ponosi odpowiedzialność za powstałe szkody. Co czuje w takiej sytuacji człowiek, który jest ubezpieczony? Może spać spokojnym snem. Posiadanie ubezpieczenia daje poczucie bezpieczeństwa. Wiemy, że jeśli coś się stanie, to nie my za to zapłacimy (oczywiście do wysokości na jaką opiewa polisa, czyli sumy gwarancyjnej). Osoba ubezpieczona ma świadomość, że minimalizuje ryzyko – nie chce żyć według hasła: „Polak mądry po szkodzie”. Zakłady ubezpieczeń dają możliwość bardzo elastycznego wyboru ochrony, co pozwala na zindywidualizowanie oferty. Przyda się to np. kiedy uprawiamy sporty i prowadzimy aktywny tryb życia, można bowiem ubezpieczyć się od skutków szkód wywołanych np. korzystaniem z kajaków, łódek, desek windsurfingowych, latawców czy zdalnie sterowanych modeli. Istnieje opcja rozszerzenia ubezpieczenia również na wynajmowane przez ubezpieczonego pomieszczenia, inne niż to, w którym zamieszkuje. Możemy się także spodziewać zniżek, jeśli będziemy bezszkodowo kontynuować ubezpieczenie. Tę kwestię, jak również zakres ubezpieczenia, określa każde towarzystwo ubezpieczeniowe w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *