Internetowa ulga- korzyść dla firm?

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych często w ramach odliczeń korzystają z ulgi internetowej. Zgodnie z nową zasadą prawo do obniżenia podstawy opodatkowania o poniesione wydatki na użytkowanie sieci internet przysługuje również podatnikom, którzy osiągają dochody z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, ale z uwzględnieniem wyrażonych przepisami powołanej ustawy wyłączeń korzystania z tego uprawnienia.

ubezpieczenieJak można przeczytać w „Rzeczpospolitej”, w myśl art. 26 ust. 13a ustawy o PIT wydatki poniesione na cele określone w art. 26 ust. 1, a zatem również na użytkowanie sieci internet, podlegają odliczeniu od dochodu. Warunkiem jest jednak, by nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub od dochodu na podstawie ustawy o podatku tonażowym albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, a także aby nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Jak wyjaśnia „Rzeczpospolita”, oznacza to, że w przypadku zaliczenia przez przedsiębiorcę nakładów ponoszonych na użytkowanie sieci internet do podatkowych kosztów uzyskania przychodów, uprawnienie do korzystania z ulgi internetowej zostaje wyłączone. Podobny skutek wystąpi w przypadku zwrotu podatnikowi tych nakładów w jakiejkolwiek formie bądź dokonania odliczenia od podatku ryczałtowego albo tonażowego.

Przyjęta przez podatnika forma opodatkowania z działalności gospodarczej to istoty aspekt dotyczący korzystania z internetowej ulgi.

W przypadku opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej według stawki liniowej 19 proc. (art. 30c ustawy o PIT) osiągnięty z tej działalności dochód nie podlega obniżeniu o wydatki wskazane w treści art. 26 ust. 1, z wyjątkiem składek na ubezpieczenie społeczne. W związku z tym opodatkowany podatkiem liniowym dochód nie podlega pomniejszeniu także o wydatki, które ponosi się na użytkowanie internetowej sieci.

Kiedy ktoś chce dokonać odliczenia, musi udokumentować poniesione przez siebie wydatki.  Zgodnie z art. 26 ust. 7 pkt 4 ustawy o PIT, wystarczy, że podatnik posiada dokument, który stwierdza  poniesienie wydatku zawierającego w szczególności:

-dane identyfikujące sprzedającego (dostawcę Internetu)

-dane identyfikujące kupującego (odbiorcę Internetu),

-rodzaj dostarczonej usługi, oraz

-kwotę zapłaty.

W 2013 roku wprowadzono nowe ograniczenia, przez które krąg podatników uprawnionych do korzystania z tego odliczenia zostanie zawężony i od pierwszego stycznia odliczenie przysługuje podatnikom jedynie  w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, o ile w okresie poprzedzającym te lata nie korzystali oni z tego odliczenia (art. 26 ust. 6h ustawy o PIT).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *